Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Orzeczenia sądowe

Wybrane orzeczenia dotyczące prawa spadkowego


Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego- Izby Cywilnej z dnia 28 kwietnia 1973 r. - sygnatura III CZP 78/72

 Ważny jest testament własnoręczny (art. 949 kc) zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powagi i zamiaru takiego rozrządzenia.


Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego- Izby Cywilnej z dnia 5 czerwca 1992 r. sygnatura III CZP 41/92

 Podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym (art. 949 § 1 kc) powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci.


postanowienie Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 16 kwietnia 1999 r., sygnatura II CKN 255/98

 Podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął. Fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść rozrządzeń musi zostać udowodniona w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.


postanowienie Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 26 listopada 2004 r., sygnatura I CK 306/2004

 Co do zasady, aby testament własnoręczny został uznany za ważny, musi zostać napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany przez niego oraz opatrzony datą, jednak skutkiem wpisania po podpisie spadkodawcy daty pismem maszynowym nie jest nieważność testamentu tego rodzaju.


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 20 stycznia 1984 r., III CZP 69/83

 Rozrządzenie testamentowe, w którym uczyniono zapis użytkowania nieruchomości, nie stanowi wystarczającej podstawy do dokonania wpisu tego ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej. Do dokonania takiego wpisu potrzebny jest dokument obejmujący oświadczenie obciążonego zapisem spadkobiercy o ustanowieniu na rzecz zapisobiercy prawa użytkowania, sporządzone w formie aktu notarialnego.


Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 482/2000

 Skutki prawne odwołania testamentu i odwołania testamentu odwołującego testament następują z chwilą otwarcia spadku, z tym że odwołanie testamentu odwołującego nie przywraca skuteczności testamentu pierwotnie odwołanego.


Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN 543/2000

 Określenie osoby spadkobiercy w drodze wykładni testamentu jest możliwe tylko wtedy, gdy w testamencie zawarto jednoznaczne kryteria, pozwalające ustalić wolę spadkodawcy w sposób nie budzący wątpliwości.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r., VI ACa 302/2005

 Zgodnie z treścią art. 1009 kc przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Nie musi ona zostać wyraźnie podana, ale treść testamentu powinna umożliwiać ustalenie tej przyczyny. Wydziedziczenie jest nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu, nawet gdyby w rzeczywistości przyczyna wydziedziczenia zachodziła.