porady

Spadek - porady prawne

Spadek


Co wchodzi w skład spadku?

 Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 k.c.). Do spadku nie należą natomiast majątkowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Przykładowo w skład spadku wejdzie:

 • własność rzeczy
 • udział we współwłasności
 • użytkowanie wieczyste
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • zastaw i hipoteka, ale tylko razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają
 • prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (co do zasady)
 • roszczenie o naprawienie szkody majątkowej
 • prawo odkupu
 • prawo pierwokupu
 • prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy
 • Prawo pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji
 • prawo do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 • posiadanie, zarówno samoistne, jak i zależne
 • prawa wynikające z papierów wartościowych, np. z weksla lub czeku
 • długi spadkowe

Co NIE wchodzi w skład spadku?

 Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
Przykładowo do spadku nie wchodzą:

 • dobra osobiste
 • roszczenia alimentacyjne
 • uprawnienie do renty
 • umowa o dzieło, której wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie (np. namalowanie obrazu przez malarza)
 • prawo dożywocia wynikające z umowy dożywocia
 • prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej
 • Prawo do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki
 • Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej
 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Stosunek najmu po śmierci najemcy

 Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy jest uregulowane w sposób szczególny. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem jednak wstąpienia w stosunek najmu jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci. W braku osób uprawnionych stosunek najmu wygasa.Kancelaria Adwokacka w Warszawie


Copyright © 2008 - 2015 Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek