Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Publiczny rejestr spadkowy


Rejestr Spadkowy jest to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie. Funkcjonuje w ramach Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia od 8 września 2016 r.

Wpisów do Rejestru dokonują notariusze i sądy. Ma to uniemożliwić kilkukrotne stwierdzanie nabycia spadku po tym samym zmarłym i usprawnić poszukiwanie informacji na temat lokalizacji dokumentu stwierdzającego, kto jest spadkobiercą.

Rejestr Spadkowy składa się z dwóch części. Zawierają one informacje o:

  • aktach poświadczenia dziedziczenia (APD) - sporządzanych przez notariuszy;
  • postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku - wydawanych przez sądy;
  • europejskich poświadczeniach spadkowych (EPS) - sporządzonych przez notariuszy lub wydawanych przez sądy.

W Rejestrze Spadkowym nie umieszcza się dokumentów stwierdzających prawo do spadku, lecz informacje o tym, gdzie wspomniane dokumenty można odnaleźć. Dostęp do informacji o dokumentach zarejestrowanych w Rejestrze Spadkowym można uzyskać bezpłatnie, wypełniając elektroniczny formularz. Należy w nim podać numer PESEL spadkodawcy lub dane go identyfikujące.

Aby otrzymać wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku należy być stroną aktu lub osobą, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu. Dotyczy to również ich prawnych następców oraz osób, które wykażą interes prawny.

Akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane przez notariuszy z chwilą zarejestrowania w Rejestrze zyskują moc prawną prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. W takiej sytuacji postępowanie o stwierdzenie praw do spadku można przeprowadzić także w kancelarii notarialnej - procedura trwa wówczas znacznie krócej niż postępowanie sądowe.

Opłata pobierana przez sądy i notariuszy za wpisy do Rejestru spadkowego wynosi 5 zł.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • w stosunku do spadku, dla którego został już sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • jeżeli w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
  • w sprawie, w której nie obowiązuje jurysdykcja krajowa.